โปรแกรมจองห้องประชุมออนไลน์ จังหวัดพังงา
× Info! ใช้ google chrome เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง.
Info! Username/Password เดี่ยวกับระบบสารบรรณ
:: ข้อมูลการใช้ห้องประชุมประจำวันที่ 01 มีนาคม 2560 ::
 
เรื่อง ห้องที่ใช้ จำนวนคน เวลาประชุม เพิ่มเติม
 โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัดน  ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา 20 11:01:00 - 12:00:00 เพิ่มเติม
 การประชุมวีดีทัศน์ทางไกล  ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา 16 15:01:00 - 17:00:00 เพิ่มเติม
 พิจารณาภาพถ่าย  ห้องรับรองสำนักงานจังหวัด 15 10:01:00 - 12:00:00 เพิ่มเติม

มีรายการจองห้องประชุมทั้งหมด 3 รายการ แบ่ง 1 หน้า :
Untitled Document