โปรแกรมจองห้องประชุมออนไลน์ จังหวัดพังงา
× Info! ใช้ google chrome เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง.
Info! Username/Password เดี่ยวกับระบบสารบรรณ
:: ข้อมูลการใช้ห้องประชุมประจำวันที่ 17 มีนาคม 2560 ::
 
เรื่อง ห้องที่ใช้ จำนวนคน เวลาประชุม เพิ่มเติม
 ปรองดอง  ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา 50 08:00:00 - 16:00:00 เพิ่มเติม
 คณะทำงานระบบสื่อสารศูนย์ราชการ  ห้องรับรองสำนักงานจังหวัด 3 10:01:00 - 12:00:00 เพิ่มเติม
 โครงการ ปี 2560 เพิ่มเติม  ห้องรับรองสำนักงานจังหวัด 20 14:01:00 - 16:00:00 เพิ่มเติม

มีรายการจองห้องประชุมทั้งหมด 3 รายการ แบ่ง 1 หน้า :
Untitled Document