โปรแกรมจองห้องประชุมออนไลน์ จังหวัดพังงา
× Info! ใช้ google chrome เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง.
Info! Username/Password เดี่ยวกับระบบสารบรรณ
:: ข้อมูลการใช้ห้องประชุมประจำวันที่ 05 ตุลาคม 2560 ::
 
เรื่อง ห้องที่ใช้ จำนวนคน เวลาประชุม เพิ่มเติม
 ประชุมพิธีถวายดอกไม้จันทน์สำหรับประชาชน  ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด 40 15:01:00 - 17:00:00 เพิ่มเติม
 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์  ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด 60 13:00:00 - 15:00:00 เพิ่มเติม
 สอบสวนนายกเทศมนตรีเมืองพังงา  ห้องรับรองสำนักงานจังหวัด 7 14:01:00 - 16:00:00 เพิ่มเติม
 สอบสวนนายกเทศมนตรีเมืองพังงา  ห้องรับรองสำนักงานจังหวัด 7 09:01:00 - 11:00:00 เพิ่มเติม

มีรายการจองห้องประชุมทั้งหมด 4 รายการ แบ่ง 1 หน้า :
Untitled Document