โปรแกรมจองห้องประชุมออนไลน์ จังหวัดพังงา
× Info! ใช้ google chrome เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง.
Info! Username/Password เดี่ยวกับระบบสารบรรณ
:: ข้อมูลการใช้ห้องประชุมประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ::
 
เรื่อง ห้องที่ใช้ จำนวนคน เวลาประชุม เพิ่มเติม
 การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาค  ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด 40 15:01:00 - 17:00:00 เพิ่มเติม
 คณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์  ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด 60 13:00:00 - 15:00:00 เพิ่มเติม
 ประชุมVDO Connference การดำเนินงานตามขั้นตอนการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนฯ  ห้องรับรองสำนักงานจังหวัด 12 09:01:00 - 12:00:00 เพิ่มเติม
 แนวทางการให้ความช่วยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  ห้องรับรองสำนักงานจังหวัด 10 15:01:00 - 17:00:00 เพิ่มเติม

มีรายการจองห้องประชุมทั้งหมด 4 รายการ แบ่ง 1 หน้า :
Untitled Document