โปรแกรมจองห้องประชุมออนไลน์ จังหวัดพังงา
× Info! ใช้ google chrome เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง.
Info! Username/Password เดี่ยวกับระบบสารบรรณ
:: ข้อมูลการใช้ห้องประชุมประจำวันที่ 08 มกราคม 2561 ::
 
เรื่อง ห้องที่ใช้ จำนวนคน เวลาประชุม เพิ่มเติม
 พิจารณาผลงาน ITA (อปท.) งวดที่ 3  ห้องรับรองสำนักงานจังหวัด 10 13:00:00 - 16:00:00 เพิ่มเติม
 หารือแผน 2562  ห้องรับรองสำนักงานจังหวัด 15 08:00:00 - 12:00:00 เพิ่มเติม

มีรายการจองห้องประชุมทั้งหมด 2 รายการ แบ่ง 1 หน้า :
Untitled Document