โปรแกรมจองห้องประชุมออนไลน์ จังหวัดพังงา
× Info! ใช้ google chrome เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง.
Info! Username/Password เดี่ยวกับระบบสารบรรณ
:: ข้อมูลการใช้ห้องประชุมประจำวันที่ 10 มกราคม 2561 ::
 
เรื่อง ห้องที่ใช้ จำนวนคน เวลาประชุม เพิ่มเติม
 บริหารจัดการเรือ ต 813  ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด 60 09:01:00 - 16:00:00 เพิ่มเติม
 ประชุมซักซ้อมการรับของรางวัลงานกาชาดและการแถลงข่าว  ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด 40 16:01:00 - 19:00:00 เพิ่มเติม
 การคัดเลือกโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมการท่องเที่ยว  ห้องรับรองสำนักงานจังหวัด 20 14:01:00 - 17:00:00 เพิ่มเติม

มีรายการจองห้องประชุมทั้งหมด 3 รายการ แบ่ง 1 หน้า :
Untitled Document