โปรแกรมจองห้องประชุมออนไลน์ จังหวัดพังงา
× Info! ใช้ google chrome เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง.
Info! Username/Password เดี่ยวกับระบบสารบรรณ
:: ข้อมูลการใช้ห้องประชุมประจำวันที่ 17 มกราคม 2561 ::
 
เรื่อง ห้องที่ใช้ จำนวนคน เวลาประชุม เพิ่มเติม
 คณะทำงานบูรณาการเพื่อฟื้นฟูวิถีชิวิตและแก้ไขปัญหากลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลจังหวัดพังงา  ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด 25 13:00:00 - 16:00:00 เพิ่มเติม
 ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน  ห้องรับรองสำนักงานจังหวัด 10 13:00:00 - 16:00:00 เพิ่มเติม

มีรายการจองห้องประชุมทั้งหมด 2 รายการ แบ่ง 1 หน้า :
Untitled Document