โปรแกรมจองห้องประชุมออนไลน์ จังหวัดพังงา
× Info! ใช้ google chrome เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง.
Info! Username/Password เดี่ยวกับระบบสารบรรณ
:: ข้อมูลการใช้ห้องประชุมประจำวันที่ 18 มกราคม 2561 ::
 
เรื่อง ห้องที่ใช้ จำนวนคน เวลาประชุม เพิ่มเติม
 การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่๑ ประจำปี ๒๕๖๑  ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด 35 09:01:00 - 16:00:00 เพิ่มเติม
 วินัยพนักงานเทศบาล  ห้องรับรองสำนักงานจังหวัด 10 09:01:00 - 12:00:00 เพิ่มเติม

มีรายการจองห้องประชุมทั้งหมด 2 รายการ แบ่ง 1 หน้า :
Untitled Document