โปรแกรมจองห้องประชุมออนไลน์ จังหวัดพังงา
× Info! ใช้ google chrome เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง.
Info! Username/Password เดี่ยวกับระบบสารบรรณ
:: ข้อมูลการใช้ห้องประชุมประจำวันที่ 23 มกราคม 2561 ::
 
เรื่อง ห้องที่ใช้ จำนวนคน เวลาประชุม เพิ่มเติม
 การประชุมชี้แจง ITA ระดับจังหวัด ปี ๒๕๖๑  ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด 40 09:01:00 - 12:00:00 เพิ่มเติม
 ประชุมคณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2/2561  ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด 40 13:00:00 - 16:00:00 เพิ่มเติม
 ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด  ห้องรับรองสำนักงานจังหวัด 15 14:01:00 - 16:00:00 เพิ่มเติม

มีรายการจองห้องประชุมทั้งหมด 3 รายการ แบ่ง 1 หน้า :
Untitled Document