โปรแกรมจองห้องประชุมออนไลน์ จังหวัดพังงา
× Info! ใช้ google chrome เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง.
Info! Username/Password เดี่ยวกับระบบสารบรรณ
:: ข้อมูลการใช้ห้องประชุมประจำวันที่ 25 มกราคม 2561 ::
 
เรื่อง ห้องที่ใช้ จำนวนคน เวลาประชุม เพิ่มเติม
 ประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโบายสานพลังประชารัฐ  ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด 50 13:00:00 - 16:00:00 เพิ่มเติม
 การวางมาตรการความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา  ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด 35 08:00:00 - 12:00:00 เพิ่มเติม
 ประชุมคณะกรรมการตรวจผลงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  ห้องรับรองสำนักงานจังหวัด 15 13:00:00 - 17:00:00 เพิ่มเติม

มีรายการจองห้องประชุมทั้งหมด 3 รายการ แบ่ง 1 หน้า :
Untitled Document