โปรแกรมจองห้องประชุมออนไลน์ จังหวัดพังงา
× Info! ใช้ google chrome เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง.
Info! Username/Password เดี่ยวกับระบบสารบรรณ
:: ข้อมูลการใช้ห้องประชุมประจำวันที่ 31 มกราคม 2561 ::
 
เรื่อง ห้องที่ใช้ จำนวนคน เวลาประชุม เพิ่มเติม
 ประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครอ  ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด 25 14:01:00 - 17:00:00 เพิ่มเติม
 ประชุม ก.ช.ภ.จ.  ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด 20 09:01:00 - 12:00:00 เพิ่มเติม
 คัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2560  ห้องรับรองสำนักงานจังหวัด 13 09:01:00 - 12:00:00 เพิ่มเติม

มีรายการจองห้องประชุมทั้งหมด 3 รายการ แบ่ง 1 หน้า :
Untitled Document