โปรแกรมจองห้องประชุมออนไลน์ จังหวัดพังงา
× Info! ใช้ google chrome เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง.
Info! Username/Password เดี่ยวกับระบบสารบรรณ
:: ข้อมูลการใช้ห้องประชุมประจำวันที่ 05 มีนาคม 2561 ::
 
เรื่อง ห้องที่ใช้ จำนวนคน เวลาประชุม เพิ่มเติม
 ประชุมกรอ.พังงา  ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด 50 13:00:00 - 16:00:00 เพิ่มเติม
 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ห้องรับรองสำนักงานจังหวัด 10 14:01:00 - 16:00:00 เพิ่มเติม
 พิจารณาคัดเลือกเยาวชนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย  ห้องรับรองสำนักงานจังหวัด 7 13:00:00 - 17:00:00 เพิ่มเติม
 ประชุมการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ  ห้องรับรองสำนักงานจังหวัด 20 10:01:00 - 12:00:00 เพิ่มเติม

มีรายการจองห้องประชุมทั้งหมด 4 รายการ แบ่ง 1 หน้า :
Untitled Document