โปรแกรมจองห้องประชุมออนไลน์ จังหวัดพังงา
× Info! ใช้ google chrome เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง.
Info! Username/Password เดี่ยวกับระบบสารบรรณ
:: ข้อมูลการใช้ห้องประชุมประจำวันที่ 07 มีนาคม 2561 ::
 
เรื่อง ห้องที่ใช้ จำนวนคน เวลาประชุม เพิ่มเติม
 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่  ห้องรับรองสำนักงานจังหวัด 15 13:00:00 - 17:00:00 เพิ่มเติม
 เชิญประชุมคณะกรรมการพิจาณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (กิจกรรมสร้างระบบ Phangnga Smart Travel)  ห้องรับรองสำนักงานจังหวัด 10 09:01:00 - 12:00:00 เพิ่มเติม

มีรายการจองห้องประชุมทั้งหมด 2 รายการ แบ่ง 1 หน้า :
Untitled Document