โปรแกรมจองห้องประชุมออนไลน์ จังหวัดพังงา
× Info! ใช้ google chrome เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง.
Info! Username/Password เดี่ยวกับระบบสารบรรณ
:: ข้อมูลการใช้ห้องประชุมประจำวันที่ 09 มีนาคม 2561 ::
 
เรื่อง ห้องที่ใช้ จำนวนคน เวลาประชุม เพิ่มเติม
 คณะกรรมการฝ่ายจัดหาหารายได้  ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด 25 13:00:00 - 17:00:00 เพิ่มเติม
 ประฃุมเตรียมการต้อนรับรองนายก  ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด 50 08:00:00 - 12:00:00 เพิ่มเติม
 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ห้องรับรองสำนักงานจังหวัด 10 09:01:00 - 16:00:00 เพิ่มเติม

มีรายการจองห้องประชุมทั้งหมด 3 รายการ แบ่ง 1 หน้า :
Untitled Document