โปรแกรมจองห้องประชุมออนไลน์ จังหวัดพังงา
× Info! ใช้ google chrome เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง.
Info! Username/Password เดี่ยวกับระบบสารบรรณ
:: ข้อมูลการใช้ห้องประชุมประจำวันที่ 15 มีนาคม 2561 ::
 
เรื่อง ห้องที่ใช้ จำนวนคน เวลาประชุม เพิ่มเติม
 การจัดมหกรรมคอนเสิร์ตพี่ร้องให้น้องได้เรียนจังหวัดพังงา ครั้งที่ ๔  ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด 60 13:00:00 - 17:00:00 เพิ่มเติม
 ขอเชิญประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐครั้งที่ 6 ผ่านระบบ VCS  ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด 50 08:00:00 - 12:00:00 เพิ่มเติม

มีรายการจองห้องประชุมทั้งหมด 2 รายการ แบ่ง 1 หน้า :
Untitled Document