โปรแกรมจองห้องประชุมออนไลน์ จังหวัดพังงา
× Info! ใช้ google chrome เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง.
Info! Username/Password เดี่ยวกับระบบสารบรรณ
:: ข้อมูลการใช้ห้องประชุมประจำวันที่ 20 มีนาคม 2561 ::
 
เรื่อง ห้องที่ใช้ จำนวนคน เวลาประชุม เพิ่มเติม
 ประชุมคณะทำงานบูรณาการเพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตและแก้ไขปัญหากลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลจังหวัดพังงา  ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด 30 13:00:00 - 16:00:00 เพิ่มเติม
 การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด ( กพร.ปจ.) ครั้งที่1  ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด 40 09:01:00 - 12:00:00 เพิ่มเติม
 ประชุมเร่งรัดงบประมาณ  ห้องรับรองสำนักงานจังหวัด 20 14:01:00 - 17:00:00 เพิ่มเติม

มีรายการจองห้องประชุมทั้งหมด 3 รายการ แบ่ง 1 หน้า :
Untitled Document