โปรแกรมจองห้องประชุมออนไลน์ จังหวัดพังงา
× Info! ใช้ google chrome เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง.
Info! Username/Password เดี่ยวกับระบบสารบรรณ
:: ข้อมูลการใช้ห้องประชุมประจำวันที่ 21 มีนาคม 2561 ::
 
เรื่อง ห้องที่ใช้ จำนวนคน เวลาประชุม เพิ่มเติม
 คณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด  ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด 40 09:01:00 - 12:00:00 เพิ่มเติม
 การตรวจเยี่ยมของ กอ.รมน  ห้องรับรองสำนักงานจังหวัด 20 09:01:00 - 12:00:00 เพิ่มเติม
 การกำหนดเครื่องมือประมงบางชนิดในพื้นที่เขตทะเลชายฝั่ง  ห้องรับรองสำนักงานจังหวัด 15 13:00:00 - 17:00:00 เพิ่มเติม

มีรายการจองห้องประชุมทั้งหมด 3 รายการ แบ่ง 1 หน้า :
Untitled Document