โปรแกรมจองห้องประชุมออนไลน์ จังหวัดพังงา
× Info! ใช้ google chrome เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง.
Info! Username/Password เดี่ยวกับระบบสารบรรณ
:: ข้อมูลการใช้ห้องประชุมประจำวันที่ 27 มีนาคม 2561 ::
 
เรื่อง ห้องที่ใช้ จำนวนคน เวลาประชุม เพิ่มเติม
 ประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโบายสานพลังประชารัฐ  ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด 50 13:00:00 - 17:00:00 เพิ่มเติม
 ประชุม สปถ จังหวัดพังงา 2561  ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด 60 09:01:00 - 12:00:00 เพิ่มเติม
 ประชุมคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  ห้องรับรองสำนักงานจังหวัด 10 09:01:00 - 12:00:00 เพิ่มเติม
 ก่อสร้างบ้านพัก รอง ผวจ.  ห้องรับรองสำนักงานจังหวัด 7 14:01:00 - 16:00:00 เพิ่มเติม

มีรายการจองห้องประชุมทั้งหมด 4 รายการ แบ่ง 1 หน้า :
Untitled Document