โปรแกรมจองห้องประชุมออนไลน์ จังหวัดพังงา
× Info! ใช้ google chrome เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง.
Info! Username/Password เดี่ยวกับระบบสารบรรณ
ข้อมูลการใช้ห้องประชุมประจำวันที่ 27 เมษายน 2560 ::
 
เรื่อง ห้องที่ใช้ จำนวนคน เวลาประชุม เพิ่มเติม
 คณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.พง.  ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา 50 13:00:00 - 17:00:00 เพิ่มเติม
 ประชุม video conference  ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา 50 09:01:00 - 12:00:00 เพิ่มเติม
 ประชุม ก.ธ.จ.อย่างไม่เป็นทางการ  ห้องรับรองสำนักงานจังหวัด 17 13:00:00 - 17:00:00 เพิ่มเติม

มีรายการจองห้องประชุมทั้งหมด 3รายการ แบ่ง 1 หน้า :
Untitled Document