โปรแกรมจองห้องประชุมออนไลน์ จังหวัดพังงา
× Info! ใช้ google chrome เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง.
Info! Username/Password เดี่ยวกับระบบสารบรรณ
ข้อมูลการใช้ห้องประชุมประจำวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ::
 
เรื่อง ห้องที่ใช้ จำนวนคน เวลาประชุม เพิ่มเติม
 ประชุมกลุ่มจังหวัด  ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด 50 13:00:00 - 16:00:00 เพิ่มเติม
 ประชุม กปร.  ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด 50 9:01:00 - 12:00:00 เพิ่มเติม
 การจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5  ห้องรับรองสำนักงานจังหวัด 10 13:00:00 - 15:00:00 เพิ่มเติม

มีรายการจองห้องประชุมทั้งหมด 3รายการ แบ่ง 1 หน้า :
Untitled Document