โปรแกรมจองห้องประชุมออนไลน์ จังหวัดพังงา
× Info! ใช้ google chrome เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง.
Info! Username/Password เดี่ยวกับระบบสารบรรณ
ข้อมูลการใช้ห้องประชุมประจำวันที่ 19 มีนาคม 2561 ::
 
เรื่อง ห้องที่ใช้ จำนวนคน เวลาประชุม เพิ่มเติม
 คณะทำงานพิจารณาอาคารศาลากลางจังหวัดและที่ว่าการอำเภอเมือง  ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา 25 13:00:00 - 16:00:00 เพิ่มเติม
 ประชุมตรวจราชการกระทรวงแรงงาน  ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา 20 08:00:00 - 12:00:00 เพิ่มเติม

มีรายการจองห้องประชุมทั้งหมด 2รายการ แบ่ง 1 หน้า :
Untitled Document