โปรแกรมจองห้องประชุมออนไลน์ จังหวัดพังงา
× Info! ใช้ google chrome เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง.
Info! Username/Password เดี่ยวกับระบบสารบรรณ
ข้อมูลการใช้ห้องประชุมประจำวันที่ 26 เมษายน 2561 ::
 
เรื่อง ห้องที่ใช้ จำนวนคน เวลาประชุม เพิ่มเติม
 ประชุม ก.บ.จ.  ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา 50 13:00:00 - 16:00:00 เพิ่มเติม
 การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2561  ห้องรับรองสำนักงานจังหวัด 20 13:00:00 - 16:00:00 เพิ่มเติม
 ประชุม ก.ท.จ.พังงา  ห้องรับรองสำนักงานจังหวัด 20 08:00:00 - 12:00:00 เพิ่มเติม

มีรายการจองห้องประชุมทั้งหมด 3รายการ แบ่ง 1 หน้า :
Untitled Document