โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชจังหวัดพังงา
https://mobirise.com/

SHARE THIS PAGE!

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี
สนองพระราชดำริโดย จังหวัดพังงา

โครงการที่เกี่ยวข้อง

About project

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

ความสำคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และทรัพยากรธรรมชาติ..

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

แหล่งที่รวบรวมพันธุ์พืชชนิดต่างๆ ที่มีชีวิต จัดปลูกตามความเหมาะสมกับสภาพถิ่นอาศัยเดิม

ฐานข้อมูลพรรณไม้

ฐานข้อมูลชื่อพรรณไม้ในเมืองไทย โดยอ้างอิงข้อมูลจากหนังสือชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย

โครงการทดลองปลูกพืชพรรณ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ประกอบด้วยโครงการเด่นๆ จังหวัดพังงา.

ผลการดำเนินการ

ข้อมูลผลการดำเนินการของ อพ.สธ.จังหวัดพังงา

การดำเนินการตามกรอบแผนแม่บท

การดำเนินงานตามกรอบการดำเนินการของ อพ.สธ.

Web Fonts

Google has a highly exhaustive list of fonts compiled into its web font platform and Mobirise makes it easy for you to use them on your website easily and freely.

Unlimited Sites

Mobirise gives you the freedom to develop as many websites as you like given the fact that it is a desktop app.

โครงการ/กิจกรรมของจังหวัด

Provincial Project

โครงการที่ 1

โครงการที่ 2

โครงการที่ 3

โครงการที่ 4