ผลการดำเนินงาน

 1. มติคณะรัฐมนตรี ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี และข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทย
  1.1  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563  
  1.2 คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 242/2563 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน
  1.3 คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 243/2563 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัด
 2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ
  2.1 คำสั่งจังหวัดพังงา ที่ 2682/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดพังงา
  2.2 คำสั่งจังหวัดพังงา ที่ 269/2564 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดพังงา
  2.3 คำสั่งจังหวัดพังงา ที่ 577/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดพังงา (เพิ่มเติม)
 3. ผลการดำเนินงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด 
  3.1  รายงาน/สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ระดับจังหวัดพังงา
            - ผลการประชุมหารือขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563
  3.2  ประเด็นกลุ่มปัญหาความเดือดร้อน/ความจำเป็นเร่งด่วนของจังหวัด
            - 
  3.3 แนวทางการดำเนินการและแผนปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาของจังหวัด
            - 
  3.4 ความก้าวหน้าการดำเนินงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด
            - 
 4. การลงพื้นที่ของรัฐมนตรีที่รับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัด
  4.1 
  นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ได้ประชุมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563

Built with Mobirise - Learn more